ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆ

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.೧ ರಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಖಾತೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2 Proposals are invited from recognized coaching institution for UPSC,KPSC Civil services (Prelims and Mains),RRB,IBPS,SSC and GROUP'C posts examination 2021. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
3 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ನೋಂದಣಿ/ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS