ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿ
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 45 Days
2 ಮದುವೆ ಸಹಾಯ ಧನ (ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಂಡ್) 60 Days
3 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಧನ (ಕಾರ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ) 30 Days
4 ಪ್ರಮುಖ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಸಹಾಯ ಧನ (ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಭಾಗ್ಯ) 45 Days
5 ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ (ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಂಡ್) 30 Days
6 ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ 45 Days
7 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನಸಹಾಯ 45 Days
8 ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ರಾಶಿ 45 Days
9 ಒಂದು/ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೋಂದಣಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 15 Days
10 ತಾಯಿ ಮಗು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ 30 Days
11 ಪಿಂಚಣಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 30 Days
12 ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ 15 Days
13 ದುರ್ಬಲತೆ ಪಿಂಚಣಿ 30 Days
14 ಶ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 30 Days
15 ಪಿಂಚಣಿ 30 Days
16 ದುರ್ಬಲತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 30 Days
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS