ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಸಚಿವಾಲಯ

Home

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಕೋಡ್

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಲಾಡ್ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು labourminister2020@gmail.com 080 22252636 ಸಂಖ್ಯೆ: 342 ಮತ್ತು 342 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು secy-labour@karnataka.gov.in 080 22254894 ನಂ: 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.
3   ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು jseclabour@gmail.com 080 22034773 ನಂ: 416, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01.
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS