ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಳಾಸ
1

ಗಣಪತಿ  ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆನಂದಪುರಂ, ಸಾಗರ

2

ವಿಜಾನಪುರ, ಬೆಲೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

3

ಹೊಸಮನೆ  ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ

4

ಗುತುಯ್ಯಪ್ಪ  ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

5

ಜನಾಪುರ  ಹೊಸ  ನಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS