ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮಂಗಳೂರು

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಳಾಸ
1

ಕೆ.ಎಸ್.ರಾವ್  ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡ್  ಮುಲ್ಕಿ, ಮಂಗಳೂರು

2

ಮಾತೃ   ಹೃದಯ   ನಂದನಜಾಲ್  ಹೌಸ್, ಮಂಗಳೂರು

3

ಬಸವ  ನಗರ, ಕುಂಜ  ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು

4

ನಿರ್ಮುಂಜೆ  ಮನೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS