ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಬೆಳಗಾವಿ-ಧಾರವಾಡ

Home

ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  ವಿಳಾಸ

ಶಿವಶಂಕರ  ಕಾಲೋನಿ, ಘೋಡ್ಕೆ  ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಬಸವ  ಕಾಲೋನಿ, ರವಿ  ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್  ಶಾಲೆ,

ಗೋಕುಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

   

ಬಂಜಾರ  ಕಾಲೋನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ   ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ , ಅಮರಗೋಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ವನಸಿರಿ  ನಗರ, ಸತ್ತೂರ್, ಧಾರವಾಡ

 ದನುನ್  ನಗರ, ಧಾರವಾಡ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS