ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಬೆಂಗಳೂರು

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  ವಿಳಾಸ

   

ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ

   

ಹೆಬ್ಬಾಳ

   

ಚೀಮಾಸಂದ್ರ

 4    

ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ

 5    

ನಂದಿ ವಸತಿ

 6    

ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯ 

   

ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ವೀರಭದ್ರನಗರ

   

ಶಾಂತಿನಗರ

 9    

ಹುಣ್ಣಿಗೆರೆ 

 10    

ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರೀಮಿಯಾ 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS