ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  ವಿಳಾಸ

1

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

2

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS