ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಮೈಸೂರು

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  ವಿಳಾಸ
1
ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ,
ಚಿಕ್ಕಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು
2
ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು
3
ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ, ಜೆಪಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು
4
ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಮೈಸೂರು
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS