ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೊಪ್ಪಳ

Home

ಕ್ರಮ  ಸಂಖ್ಯೆ 

ಶಿಶುಪಾಲನಾ  ಕೇಂದ್ರ  ತೆರೆದಿರುವ  ವಿಳಾಸ 

 1

ಮಿಟಿಕೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

 2 ಹಮಲೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಗವಿ  ಮಠ  ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS