ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ದಾವಣಗೆರೆ

Home

 ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಳಾಸ

ರಾಜೇಶ್ವರಿ  ಬಡವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಲ್ಲಿ,ದಾವಣಗೆರೆ

ಹೊಸ  ಶಿಬಿರ, ಆಶ್ರಯ  ಬಡಾವಣೆ, ದೇವರಾಜ್  ಅರಸು   ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

ರಾಜೀವ್  ಗಾಂಧಿ  ಬಡಾವಣೆ, ಬೂದಲ್  ರಸ್ತೆ,ಜೂನಿಯರ್   ಪುರಸಭೆ  ಕಚೇರಿ  ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS