ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಉಡುಪಿ

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಳಾಸ
1

ಇಂದಿರಾ  ನಗರ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ

2

ಬೀಡಿನ  ಗುಡ್ಡೆ, ಚಿಟ್ಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS