ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ -ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ-2022-23

Home


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ KPSC/UPSC ತರಬೇತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:21-11-2022  ರಂದು ಮುಕ್ತಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS