ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಬೆಂಗಳೂರು

Home

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ  ವಿಳಾಸ
 1
 ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಹೊಸಕೋಟೆ
2

ಪ್ರೀಯಾಂಕನಗರ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ವಿರ್ಗೊನಗರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು
3
ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು
4

ಪಟ್ಟಂದೂರು,  ಅಗ್ರಹಾರ,ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್,

ಬೆಂಗಳೂರು

5
ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬಡವಣೆ, ಚೀಮಾಸಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು
6
ಅಟ್ಟೂರ್        ಲೇಔಟ್, ಯಲಹಂಕ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS